Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Stormachtige Periode

Gepost op in de categorie Nieuwsbrieven

Beste relatie,

De afgelopen weken heeft u van ons twee nieuwsbrieven ontvangen, waarin we uitgebreid hebben stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen de Europese transportmarkt als gevolg van het Mobility Package en het conflict tussen Oekraïne en Rusland.

En u zult tegenwoordig zelf ook ervaren dat de prijzen van brandstof (benzine en diesel) aan de pomp enorm zijn gestegen.

De huidige situatie zorgt voor een hoge mate van onzekerheid en is daarmee extreem exceptioneel. Deze situatie reikt verder dan het normale ondernemersrisico. Binnen GEBA Trans noemen wij de huidige situatie een ‘stormachtige periode’, een periode waarin allerlei uitzonderlijke situaties zich gelijktijdig voordoen op de Europese transportmarkt, te weten:

 • Tekort aan transportcapaciteit
  • Bestaande Europese chauffeurs tekort en tekort aan materieel
  • Introductie Mobility Package – Return to home (vanaf 22/02/2022)
  • Deels wegvallen Oekraïense chauffeurs (vanaf 24/02/2022)

 

 • Prijsstijging transport
  • Stijging markttarieven als gevolg van tekort aan transportcapaciteit
  • Stijging loonkosten als gevolg van Mobility Package – Equal Pay (vanaf 02/02/2022)
  • Uitzonderlijke stijging brandstofprijzen (vanaf 24/02/2022)

Zoals bij elke storm, zal ook deze ‘stormachtige periode’ helaas schade veroorzaken. De grote vraag is hoe groot de daadwerkelijke schade zal zijn. Dit zorgt momenteel voor grote onzekerheid in de Europese markt. Voor u, maar ook voor ons en onze transportpartners. Samen dienen wij deze storm te ondergaan en te bezien hoe we de algehele schade zoveel mogelijk kunnen beperken.

Als uw partner in transport, volgen wij de ontwikkelingen in de Europese transportmarkt op de voet en zijn wij voortdurend in gesprek met ons internationale vervoerdersnetwerk om uw transporten kwalitatief en marktconform uit te voeren. Gezien de marktdynamiek zullen wij de impact van genoemde veranderingen periodiek evalueren en onderzoeken met het oog op tariefsaanpassingen. Mocht dit voor u leiden tot tariefsaanpassingen dan treden wij met u persoonlijk in contact.

Voor de stijging van de dieselprijzen geldt dat wij vooralsnog onze maandelijkse dieselfloater blijven hanteren. Dit ofschoon veel vervoerders in de afgelopen weken zijn overgestapt naar een wekelijks weegmoment én wekelijkse aanpassing van de dieseltoeslag. Dat houdt weliswaar in dat wij de brandstofstijging enkele weken voorfinancieren. Op die manier kunnen wij u, vanuit service oogpunt, ontzorgen op administratief gebied.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, laat het ons dan gerust weten.

Lees verder

Nieuwsbrief Mobility Package

Gepost op in de categorie Nieuwsbrieven

Beste klant,

Ongetwijfeld heeft u de afgelopen tijd op de transportmarkt de term ‘Mobility Package’ voorbij zien en horen komen. Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over deze Europese wet- en regelgeving, die de gehele Europese transportsector raakt.

In juli 2020 heeft de EU het zogenaamde mobiliteitspakket aangenomen dat de salarissen en arbeidsvoorwaarden voor vrachtwagenchauffeurs bepaalt. Het streven van de EU is daarbij om de voorwaarden voor Oost Europese chauffeurs te verbeteren en betere salaris- en leefomstandigheden voor hen te creëren. Delen van het mobiliteitspakket zijn al uitgevoerd in 2020 en 2021.

En vanaf 2 februari 2022 is weer een onderdeel van het pakket in werking getreden. Het gaat om het deel van de overeenkomst dat de harmonisatie van de salarissen binnen Europa stimuleert, de zogenaamde ‘Equal Pay’. In het kort komt het erop neer dat chauffeurs, die in andere lidstaten  werken dan hun thuisland, recht hebben op het minimum- of cao-loon in de lidstaat waar hij of zij laadt en/of lost, als dat loon hoger is dan het loon in hun thuisland. Polen is het eerste Europese land dat deze maatregelen al heeft omarmd, andere Oost-Europese landen zijn nog afwachtend. Maar aangezien sprake is van Europese wet- en regelgeving, ontkomen ook deze landen er niet aan. Deze maatregel heeft een prijsopdrijvend effect binnen de transportsector. Om duidelijk te maken hoe groot de verschillen in de minimumlonen binnen Europa in 2020 waren, verwijzen wij naar bijgevoegd figuur.

Verder geldt dat de netto dagvergoedingen voor chauffeurs zijn vervangen door een hoger brutosalaris. Hetgeen betekend dat 65% van het salaris (sociaal) belast wordt na de invoering van het mobiliteitspakket. Voor transportbedrijven betekent dit een stijging van de loonkosten voor chauffeurs van 24%.

Sinds de ingangsdatum van het ‘Equal Pay’ gedeelte hebben wij reeds van diverse Poolse vaste charters en vervoerders prijsverhogingen ontvangen, die variëren tussen de 10 en 15%. Maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij.

Vanaf 21 februari 2022 is namelijk de volgende fase van het EU-mobiliteitspakket van kracht geworden, te  weten het ‘Return-to-home’-onderdeel. In deze fase moeten Oost Europese chauffeurs én vrachtwagens met een interval van 8 weken naar hun thuisland terugkeren. Buiten het feit dat dit haaks op de klimaatdoelstellingen staat, zet dit de huidige transportcapaciteit, die reeds wordt gekenmerkt door hoge chauffeurstekorten, verder onder druk. En ook dit zal leiden tot een verdere opwaartse prijsdruk in de Europese transportmarkt.

Door deze recentelijk geïmplementeerde Europese maatregelen is veel onzekerheid met betrekking tot de  prijsstelling en beschikbare capaciteit ontstaan binnen de Europese transportsector. De vraag is of dit een ‘reset’ voor de totale Europese transportmarkt gaat worden. Polen heeft met de uitvoering van ca. 30% van alle Europese transporten, een grote vinger in de pap. Verder bestaat momenteel veel onduidelijkheid welke landen na Polen gaan volgen, op welke termijn ze dat doen en welke prijsverhogingen deze dan doorvoeren. Ook is de vraag wat het totale effect van de ‘Return-to-home’  fase zal zijn. Dat er iets gaat veranderen is voor ons heel duidelijk, echter wat dit exact voor u betekent is, gezien de korte tijdsspanne, voor ons nog niet duidelijk.

Wij hebben derhalve besloten om  de ontwikkeling van het kostenniveau in de markt de komende weken nauwlettend te volgen en analyseren. Zo doen wij meer marktkennis en praktijkervaring op over de veranderingen die samenhangen met het EU-mobiliteitspakket. En op basis van die expertise kunnen wij het effect van het pakket op uw specifieke opdrachtenportefeuille beter gefundeerd beoordelen.

Zoals u van GEBA Trans gewend bent, denken wij proactief met u mee en trachten wij waar mogelijk, alternatieve oplossingen te creëren voor uw opdrachtenportefeuille, zodat de ‘schade’ voor u zoveel mogelijk beperkt blijft.

Wij zullen derhalve in een later stadium met u in contact treden om het effect op uw opdrachten-portefeuille persoonlijk te bespreken.

 

Lees verder

Nieuwsbrief Conflict Oekraïne – Rusland

Gepost op in de categorie Nieuwsbrieven

Beste relatie,

De afgelopen week is het conflict tussen Oekraïne en Rusland geëscaleerd, hetgeen tot schrijnende beelden leidt.

Op donderdag 24/02 jongstleden heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een algehele mobilisatie van de bevolking aangekondigd. Dit betekent onder meer dat mannelijke inwoners in de leeftijd van achttien tot zestig jaar het land niet meer uit mogen, omdat ze beschikbaar moeten zijn voor het leger.

Van diverse externe vervoerders en vaste charters ontvangen wij inmiddels ook berichten dat Oekraïense chauffeurs massaal terugkeren naar hun thuisland, waardoor zij door de aangekondigde maatregel minder óf geen transportcapaciteit  in West-Europa kunnen leveren.

Via deze nieuwsbrief informeren wij u dat de genoemde ontwikkelingen zorgen voor een negatief effect op de beschikbare Europese transportcapaciteit. GEBA Trans zet daarbij alles in het werk om alternatieve oplossingen tijdens deze acute situatie te realiseren, waardoor wij u zoveel mogelijk proberen te ontzorgen, zoals u van ons gewend bent.

Gezien het onvoorziene karakter en de gepaarde onzekerheid, doen wij wel een beroep op uw begrip, flexibiliteit en medewerking om uw transporten zo goed mogelijk te organiseren. Immers, samen maken wij het verschil!

Mocht u naar aanleiding van dit bericht, vragen hebben, laat het ons dan gerust weten.

Lees verder

Nieuwsbrief juli

Gepost op in de categorie Nieuwsbrieven

Heeft u de nieuwsbrief van juli niet ontvangen? U kunt hem alsnog lezen door hier te klikken. U kunt u onderaan de pagina aanmelden om deze nieuwsbrief in te toekomst te ontvangen.

Lees verder

Nieuwsbrief april

Gepost op in de categorie Nieuwsbrieven

Heeft u de nieuwsbrief van april niet ontvangen? U kunt hem alsnog lezen door hier te klikken. U kunt u onderaan de pagina aanmelden om deze nieuwsbrief in te toekomst te ontvangen.

Lees verder