Nieuwsbrief Mobility Package

Gepost op in de categorie Nieuwsbrieven

Beste klant,

Ongetwijfeld heeft u de afgelopen tijd op de transportmarkt de term ‘Mobility Package’ voorbij zien en horen komen. Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over deze Europese wet- en regelgeving, die de gehele Europese transportsector raakt.

In juli 2020 heeft de EU het zogenaamde mobiliteitspakket aangenomen dat de salarissen en arbeidsvoorwaarden voor vrachtwagenchauffeurs bepaalt. Het streven van de EU is daarbij om de voorwaarden voor Oost Europese chauffeurs te verbeteren en betere salaris- en leefomstandigheden voor hen te creëren. Delen van het mobiliteitspakket zijn al uitgevoerd in 2020 en 2021.

En vanaf 2 februari 2022 is weer een onderdeel van het pakket in werking getreden. Het gaat om het deel van de overeenkomst dat de harmonisatie van de salarissen binnen Europa stimuleert, de zogenaamde ‘Equal Pay’. In het kort komt het erop neer dat chauffeurs, die in andere lidstaten  werken dan hun thuisland, recht hebben op het minimum- of cao-loon in de lidstaat waar hij of zij laadt en/of lost, als dat loon hoger is dan het loon in hun thuisland. Polen is het eerste Europese land dat deze maatregelen al heeft omarmd, andere Oost-Europese landen zijn nog afwachtend. Maar aangezien sprake is van Europese wet- en regelgeving, ontkomen ook deze landen er niet aan. Deze maatregel heeft een prijsopdrijvend effect binnen de transportsector. Om duidelijk te maken hoe groot de verschillen in de minimumlonen binnen Europa in 2020 waren, verwijzen wij naar bijgevoegd figuur.

Verder geldt dat de netto dagvergoedingen voor chauffeurs zijn vervangen door een hoger brutosalaris. Hetgeen betekend dat 65% van het salaris (sociaal) belast wordt na de invoering van het mobiliteitspakket. Voor transportbedrijven betekent dit een stijging van de loonkosten voor chauffeurs van 24%.

Sinds de ingangsdatum van het ‘Equal Pay’ gedeelte hebben wij reeds van diverse Poolse vaste charters en vervoerders prijsverhogingen ontvangen, die variëren tussen de 10 en 15%. Maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij.

Vanaf 21 februari 2022 is namelijk de volgende fase van het EU-mobiliteitspakket van kracht geworden, te  weten het ‘Return-to-home’-onderdeel. In deze fase moeten Oost Europese chauffeurs én vrachtwagens met een interval van 8 weken naar hun thuisland terugkeren. Buiten het feit dat dit haaks op de klimaatdoelstellingen staat, zet dit de huidige transportcapaciteit, die reeds wordt gekenmerkt door hoge chauffeurstekorten, verder onder druk. En ook dit zal leiden tot een verdere opwaartse prijsdruk in de Europese transportmarkt.

Door deze recentelijk geïmplementeerde Europese maatregelen is veel onzekerheid met betrekking tot de  prijsstelling en beschikbare capaciteit ontstaan binnen de Europese transportsector. De vraag is of dit een ‘reset’ voor de totale Europese transportmarkt gaat worden. Polen heeft met de uitvoering van ca. 30% van alle Europese transporten, een grote vinger in de pap. Verder bestaat momenteel veel onduidelijkheid welke landen na Polen gaan volgen, op welke termijn ze dat doen en welke prijsverhogingen deze dan doorvoeren. Ook is de vraag wat het totale effect van de ‘Return-to-home’  fase zal zijn. Dat er iets gaat veranderen is voor ons heel duidelijk, echter wat dit exact voor u betekent is, gezien de korte tijdsspanne, voor ons nog niet duidelijk.

Wij hebben derhalve besloten om  de ontwikkeling van het kostenniveau in de markt de komende weken nauwlettend te volgen en analyseren. Zo doen wij meer marktkennis en praktijkervaring op over de veranderingen die samenhangen met het EU-mobiliteitspakket. En op basis van die expertise kunnen wij het effect van het pakket op uw specifieke opdrachtenportefeuille beter gefundeerd beoordelen.

Zoals u van GEBA Trans gewend bent, denken wij proactief met u mee en trachten wij waar mogelijk, alternatieve oplossingen te creëren voor uw opdrachtenportefeuille, zodat de ‘schade’ voor u zoveel mogelijk beperkt blijft.

Wij zullen derhalve in een later stadium met u in contact treden om het effect op uw opdrachten-portefeuille persoonlijk te bespreken.